DHA Bahawalpur 1 Kanal Affidavit File Rate

DHA Bahawalpur Files Rates 27 January , 2018

DHA Bahawalpur 1 Kanal Affidavit File Rate 27.40 lacs

DHA Bahawalpur 1 Kanal Allocation File Rate 26.25 lacs

DHA Bahawalpur 5 Marla Allocation File Rate

DHA Bahawalpur 8 Marla Allocation File Rate

DHA Bahawalpur 10 Marla Installment File Profit 50.00 Thousand

DHA Bahawalpur 1 Kanal Installment File Profit 50.00 Thousand

DHA Bahawalpur 2 Kanal Installment File Profit 50.00 Thousand

DHA Bahawalpur 4 Marla Commercial Installment File Profit 12.00 lacs

DHA Bahawalpur 4 Marla Commercial Allocation File Rate

DHA Bahawalpur 8 Marla Commercial Allocation File Rate

DHA Bahawalpur Villa 6 Marla Profit 4.00 lacs

DHA Bahawalpur Villa 9 Marla Profit 5.00 lacs

DHA Bahawalpur Villa 12 Marla Profit 7.50 lacs

Contact Dha Bahawalpur Faraz 0321-4000646

IslamEstate Dha Lahore Office