DHA Bahawalpur 1 Kanal Affidavit File Rate

DHA Bahawalpur Files Rates 06 June, 2017
DHA Bahawalpur 1 Kanal Affidavit File Rate 29.20 lacs

DHA Bahawalpur 1 Kanal Allocation File Rate 28.00 lacs
DHA Bahawalpur 5 Marla Allocation File Rate
DHA Bahawalpur 8 Marla Allocation File Rate
DHA Bahawalpur 10 Marla Installment File Profit 2.75 lacs

DHA Bahawalpur 1 Kanal Installment File Profit 1.00 lacs

DHA Bahawalpur 2 Kanal Installment File Profit 4.00 lacs
DHA Bahawalpur 4 Marla Commercial Installment File Profit 23.00 lacs

DHA Bahawalpur 4 Marla Commercial Allocation File Rate

DHA Bahawalpur 8 Marla Commercial Allocation File Rate
DHA Bahawalpur Villa 6 Marla Profit 4.50 lacs

DHA Bahawalpur Villa 9 Marla Profit 4.50 lacs

DHA Bahawalpur Villa 12 Marla Profit 7.50 lacs
Contact Dha Bahawalpur Faraz +92321-4000646

IslamEstate Dha Lahore