Dha Bahawalpur Latest Development news DHA Bahawalpur Files Rates

DHA Bahawalpur Files Rates 21 April, 2017
DHA Bahawalpur 1 Kanal Affidavit File Rate 31.75 lacs

DHA Bahawalpur 1 Kanal Allocation File Rate 31.00 lacs
DHA Bahawalpur 5 Marla Allocation File Rate

DHA Bahawalpur 8 Marla Allocation File Rate
DHA Bahawalpur 10 Marla Installment File Profit 3.75 lacs

DHA Bahawalpur 1 Kanal Installment File Profit 1.00 lacs

DHA Bahawalpur 2 Kanal Installment File Profit 6 lacs
DHA Bahawalpur 4 Marla Commercial Installment File Profit 28.5 lacs

DHA Bahawalpur 4 Marla Commercial Allocation File Rate

DHA Bahawalpur 8 Marla Commercial Allocation File Rate
DHA Bahawalpur Villa 6 Marla Profit 5.50 lacs

DHA Bahawalpur Villa 9 Marla Profit 6.50 lacs

DHA Bahawalpur Villa 12 Marla Profit 9.00 lacs
Faraz Ali +92321-4000646

IslamEstate 

http://DhaRealEstate.pk