DHA Bahawalpur Files RatesĀ 

DHA Bahawalpur Files Rates 5 April, 2017DHA Bahawalpur 1 Kanal Affidavit File Rate 31.25 lacs
DHA Bahawalpur 1 Kanal Allocation File Rate 30.50 lacs

DHA Bahawalpur 5 Marla Allocation File Rate
DHA Bahawalpur 8 Marla Allocation File Rate

DHA Bahawalpur 10 Marla Installment File Profit 3.75 lacs
DHA Bahawalpur 1 Kanal Installment File Profit 2.50 lacs
DHA Bahawalpur 2 Kanal Installment File Profit 6 lacs

DHA Bahawalpur 4 Marla Commercial Installment File Profit 28.5 lacs
DHA Bahawalpur 4 Marla Commercial Allocation File Rate
DHA Bahawalpur 8 Marla Commercial Allocation File Rate

DHA Bahawalpur Villa 6 Marla Profit 6.00 lacs
DHA Bahawalpur Villa 9 Marla Profit 7.00 lacs
DHA Bahawalpur Villa 12 Marla Profit 9.00 lacs

Contact Faraz 0321-4000646
IslamEstate 

dha bahawalpur balloting,
dha bahawalpur files,
dha bahawalpur balloting results,
dha bahawalpur payment schedule,
dha bahawalpur map,
dha bahawalpur form,
dha bahawalpur villas
dha bahawalpur ,installment plan,